Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti

Na podlagi drugega  odstavka 10. člena Zakona o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 71/93 popr. 15/94) izdajam


PRAVILNIK  O  JAVNEM  NAROČANJU

I. Skupna določila o postopku javnega naročanja

1. člen


Pri oddaji javnih naročil je potrebno zagotoviti spoštovanje temeljnih načel javnega naročanja in skrbnosti pri izvrševanju pogodbe. Proračunska sredstva se uporabijo le za financiranje nalog Varuha človekovih pravic in druge namene, ki so določeni s predpisi, in v višini, ki je nujna za delovanje in izvajanje programov Varuha  človekovih pravic.

2. člen

Postopek javnega naročanja se prične s predlogom za nabavo blaga, naročilo storitev ali gradenj (v nadaljevanju: predlog za nabavo), ki ga pripravi vodja organizacijske enote, informator, ekonomski tehnik ali druga odgovorna oseba.

Predlog za nabavo (priloga 1) obsega:
-    vrsto blaga, storitve ali gradnje,
-    okvirno ceno brez DDV in z DDV,
-    obrazložitev.

Pristojni finančni uslužbenec na predlogu za nabavo potrdi, ali in na kateri proračunski postavki oz. kontu so zagotovljena proračunska sredstva za predlagano nabavo.

Predlog za nabavo odobri generalni sekretar Varuha (v nadaljevanju: generalni sekretar), določi odgovorno osebo za javno naročilo ali komisijo in način prevzemanja obveznosti.

3. člen

Odgovorna oseba za javno naročilo je zadolžena za:
-    pravilno in smotrno izvedbo postopka,
-    preverjanje cene ali najugodnejše ponudbe,
-    pripravo predloga za izbiro najugodnejše ponudbe.

Če izvede postopek oddaje javnega naročila komisija, je predsednik komisije tudi odgovorna oseba za javno naročilo.

4. člen

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja cena, razen če so za javno naročilo določena druga merila, ki morajo biti opisana in ovrednotena.


II. Enostavni postopek

5. člen

Enostavni postopek se izvede za javna naročila, katerih vrednost brez DDV je nižja od 10.000 evrov za blago in storitve ali 20.000 evrov za gradnje.

Enostavni postopek izvede odgovorna oseba, ki pripravi predlog za nabavo, v katerem predlaga izbiro najugodnejše ponudbe (priloga 2).  

6. člen

Preverjanje cene ni potrebno v naslednjih primerih:
-    pri naročilih knjig in drugih publikacij,
-    pri udeležbi na seminarjih in drugih oblikah usposabljanja zaposlenih,
-    pri naročilih v vrednosti pod 2000 evrov brez DDV.


III. Zbiranje ponudb

7. člen

Javno naročilo se izvede po postopku zbiranja ponudb, če je vrednost brez DDV enaka ali višja od 10.000 evrov in nižja od 40.000 evrov za blago in storitve ter enaka ali višja od 20.000 evrov in nižja od 80.000 evrov za gradnje.

8. člen

Postopek zbiranja ponudb praviloma izvede odgovorna oseba za javno naročilo, pri zahtevnejših javnih naročilih pa komisija.  

Povabilo k predložitvi ponudb obsega zlasti:
-    predmet naročila,
-    rok, do katerega se zbirajo ponudbe,
-    obrazec ponudbe,
-    merilo za izbiro najugodnejše ponudbe.

K oddaji ponudb je potrebno povabiti najmanj tri ponudnike, če je na relevantnem trgu zadostno število ponudnikov. Povabilo k oddaji ponudb podpiše odgovorna oseba.

Odgovorna oseba lahko zahteva, da ponudniki formalno nepopolno ponudbo v določenem roku popravijo, dopolnijo ali pojasnijo, pri čemer pa niso dovoljene spremembe ali dopolnitve, ki bi vplivale na razvrstitev ponudbe.

Pogodba se lahko sklene, če se pridobi vsaj ena popolna ponudba. Če se ne pridobi nobene ponudbe ali če nobena od prejetih ponudb ni pravočasna, sprejemljiva, pravilna in primerna, se lahko sklene neposredna pogodba. Pred sklenitvijo neposredne pogodbe mora odgovorna oseba preveriti primerljivost cene na tržišču in kakovost predmeta naročila, lahko pa tudi izvede postopek s pogajanji.

Odgovorna oseba pregleda ponudbe in jih oceni na podlagi meril za izbiro najugodnejše ponudbe, izdela poročilo o izvedbi postopka javnega naročila (priloga 3) in predlaga generalnemu sekretarju izbiro najugodnejše ponudbe.  Poročilo vsebuje zlasti naslednje podatke:
-    navedbo ponudnikov, ki jim je bilo poslano povabilo k predložitvi ponudb,
-    datum odpiranja ponudb,
-    navedbo prejetih ponudb,
-    ocenjevanje ponudb,
-    obrazložen predlog za izbiro najugodnejše ponudbe.

Generalni sekretar odloči o izbiri najugodnejše ponudbe in o tem obvesti vse ponudnike.


IV. Pogodba in naročilnica

9. člen

Pogodbo za nabavo blaga, oddajo storitev ali gradenj pripravi pristojni uslužbenec v službi generalnega sekretarja na podlagi podatkov odobrenega naročila in podatkov, ki jih predloži odgovorna oseba. Če pripravi osnutek pogodbe ponudnik, ga pregleda pristojni uslužbenec v službi generalnega sekretarja.

10. člen

Naročilnica se lahko izda za vrednost naročila do 4.000 evrov brez DDV, razen za gradnje in za postopne dobave blaga oziroma storiteve.

11. člen

V pogodbi se določi skrbnik pogodbe, ki je praviloma odgovorna oseba za izvedbo javnega naročila. Skrbnik pogodbe pregleda osnutek pogodbe, kontrolira količino in kakovost dobavljenega blaga, opravljene storitve ali gradnje, kontrolira roke izvedbe pogodbenih obveznosti in listine, ki so podlaga za izplačilo.

Skrbnik mora spremljati in nadzorovati izvajanje pogodbe ves čas njenega trajanja. Če ugotovi odstopanja, mora generalnemu sekretarju nemudoma predlagati ukrepanje (reklamacije, unovčenje bančne garancije, odpoved pogodbe ...). Pri pogodbah, ki trajajo daljše časovno obdobje (npr. letne pogodbe), pripravi skrbnik tudi poročilo o izvajanju pogodbe, v katerem oceni izpolnitev pogodbenih obveznosti dobavitelja in poda morebitne predloge za izboljšanje poslovanja. Poročilo o tem posreduje generalnemu sekretarju.

Skrbnik je dolžan pravočasno, pred iztekom veljavnosti pogodbe sporočiti generalnemu sekretarju, da je potrebno začeti nov postopek javnega naročanja in na podlagi izkušenj pri izvajanju pogodbe predlagati morebitne izboljšave.


V. Dokumentacija in evidence

12. člen

Sodelavec v službi generalnega sekretarja, pristojen za finance vodi evidenco o odobrenih predlogih za javna naročila in izdanih naročilnicah, ki obsega navedbo predmeta in vrednost javnega naročila in evidenco sklenjenih pogodb.

Odgovorna oseba po končanem postopku preda vso dokumentacijo o postopku javnega naročila v hranjenje za arhiv. Dokumentacija o javnih naročilih se hrani v skladu s predpisi in splošnimi akti o urejanju in hranjenju dokumentarnega in arhivskega gradiva.


VI. Končna določba

13. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem izdaje in se uporablja za vse postopke, pri katerih je predlog za odobritev javnega naročila odobren po tem datumu.

Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehata veljati Sklep št. 0101-2/2007-1-KV z dne 4.01.2007 in Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti št. 0102-2/2005 z dne 5.01.2005  in prvi odstavek 23. člena Pravilnika o računovodstvu in finančnem poslovanju računskega sodišča št. 3101-5/1 z dne 16. 11. 2001. 
Številka: 0101 - 9 / 2007 - 1 - KV
Datum: 21.05.2007
 

Izdano: 29.05.2007


                                     Dr. Zdenka Čebašek-Travnik

                                       Varuhinja človekovih pravic

Priloge:
•    predlog za nabavo (priloga 1),
•    predlog za nabavo po enostavnem postopku (priloga 2),
•    poročilo o postopku zbiranja ponudb (priloga 3).
 
 

----------------------------

 


Zap. št. predloga:                                                       PRILOGA 1
Datum:                                        

PREDLOG ZA NABAVO


Vrsta in količina blaga/storitev/gradenj:    Obrazložitev:    
Okvirna cena z DDV:                               EUR, brez DDV:                                 EUR.


Predlagatelj:            Podpis:    

****************************************************************************************

Sredstva za leto _______ so na razpolago na postavki/kontu:    

finančnik:    

****************************************************************************************

Predlog za nabavo                    

se odobri                                                                   se ne  odobri     


Odgovorna oseba za javno naročilo je:    


Izvedba javnega naročila:

 • odprti postopek,
 • postopek zbiranja ponudb,
 • drugo:Način prevzemanja obveznosti: pogodba, naročilnica, drugo.


Datum:            Generalni sekretar:     

Prejmejo:

 1. finančnik,
 2. predlagatelj,
 3. arhiv.

 

------------------------------------------------------------


Zap. št. predloga:                                                        PRILOGA 2
Datum:                                        

PREDLOG ZA NABAVO
(enostavni postopek)


Vrsta in količina blaga /storitev:    

Predlog izbire ponudnika:    


Cena z DDV:                                   EUR

Cena brez DDV:                              EUR
Obrazložitev izbire ponudbe:    
Odgovorna oseba za javno naročilo:            Podpis:    


****************************************************************************************

Sredstva za leto _______ so na razpolago na postavki/kontu:    

finančnik:    

****************************************************************************************

Predlog za nabavo                            

 • se odobri                                                                          
 • se ne odobri         Odgovorna oseba za javno naročilo je:    

Način prevzemanja obveznosti: naročilnica, pogodba, drugo

Datum:            Generalni sekretar     

Prejmejo:

 1. finančnik
 2. predlagatelj,
 3. arhiv.

 

 

---------------------------------------------------

 

Številka:                                                                 PRILOGA 3Datum:POROČILOo izvedbi zbiranja ponudb in predlog za izbiro najugodnejše ponudbePovabilo k oddaji ponudb je bilo dne _____ poslano naslednjim ponudnikom:Do datuma za odpiranje ponudb, to je do____, je prispelo ___ponudb, po tem roku pa___ponudb.Opis prejetih ponudb (navede se vse prejete popolne ponudbe - pravočasne, formalno popolne, sprejemljive, pravilne in primerne ter ponudbe, ki niso bile popolne z navedbo razlogov za to): Ponudbe so bile ocenjene na naslednji način (navede se ponudbe in njihove cene oz. druga merila, ki so bila uporabljena in način uporabe teh meril, če merilo za izbiro ni bila cena): Če so bila izvedena pogajanja, njihov kratek opis (način pogajanja, datum in kraj pogajanj in predmet pogajanj  o ceni, količini, roku dobave, drugo): Predlog izbire z obrazložitvijo: Priloga: ponudbeOdgovorna oseba za javno naročilo:ali: Komisija: ______________     , predsednik,______________     , član,______________     , član.Prejme:

 1. generalni sekretar,
 2. arhiv