Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Zbiranje ponudbe za uvrstitev na seznam zdravnikov – ekspertov

Na podlagi prve alineje prve točke 2. člena Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, ki ga je izdala varuhinja človekovih pravic, upoštevajoč 23. člen Poslovnika Varuha človekovih pravic (Uradni list RS, št. 63/95, 54/98, 101/01 in 58/05), Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) zbira ponudbe za uvrstitev na seznam zdravnikov – ekspertov, ki bodo Varuhu nudili strokovno pomoč za ugotovitev, razjasnitev ali presojo določenih dejstev oziroma potrebno strokovno znanje, ki ga Varuh nima, pri njegovih obiskih krajev, kjer prebivajo osebe, ki jim je odvzeta prostost.

1. Naziv in sedež naročnika: Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel. 01 475 00 50, faks 01 475 00 40, elektronski naslov: info@varuh-rs.si.

2. Predmet zbiranja ponudb: oblikovanje seznama zdravnikov – ekspertov za obdobje dveh let. Zdravniki bodo Varuhu nudili strokovno pomoč za ugotovitev, razjasnitev ali presojo določenih dejstev s področja mučenja in drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj z osebami, ki jim je odvzeta prostost.

3. Način dela: Posamezni ekspert, ki ga bo iz seznama določil Varuh glede na vrsto in kraj posameznega obiska, bo naloge opravljal po odredbi in navodilih Varuha v sodelovanju z njegovimi strokovnimi sodelavci tako, da bo sodeloval pri načrtovanem obisku in v pisni obliki podajal odgovore na vprašanja Varuha ter svoje ugotovitve zlasti o ustreznosti zdravstvenega varstva in ravnanja z osebami, ki jim je odvzeta prostost.   

4. Orientacijska vrednost izvedbe teh storitev za obdobje dveh let znaša skupno največ do 15.000,00 EUR. Vrednost urne postavke sodelovanja zdravnika - eksperta na kraju posameznega obiska znaša 35,00 EUR. Za čas trajanja sodelovanja se šteje dejanski čas trajanja obiska (čas od prihoda na kraj obiska do odhoda iz kraja obiska), pri čemer se vsaka začeta ura šteje za polno uro, praviloma pa do 4 ure za posamezen obisk (razen v primeru morebitnega drugačnega predhodnega dogovora). Za pisno mnenje oziroma poročilo, ki vsebuje odgovore na vprašanja Varuha, zlasti o ustreznosti zdravstvenega varstva in ravnanja z osebami, ki jim je odvzeta prostost, ekspertu pripada 150,00 EUR.
Zdravniku – ekspertu se v primeru, da potuje s svojim osebnim vozilom, povrne kilometrina za prevoženi kilometer v višini, kot to določa Zakon za uravnoteženje javnih financ ZUJF, v drugem odstavku 173. člena (Uradni list RS, št. 40/2012).  

Vse vrednosti, določene v prvem odstavku te točke, predstavljajo bruto vrednost.

5. S posameznim zdravnikom – ekspertom, ki bo uvrščen na seznam, bomo sklenili podjemno pogodbo. Opravljanje nalog bo praviloma vsak mesec in bo trajalo predvidoma en ali dva delovna dneva.

6. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki

Ponudbo lahko posredujejo zdravniki z:

  • opravljenim specialističnim izpitom s področja psihiatrije ali kirurških strok,  
  • 8 letnimi delovnimi izkušnjami na področju zdravstvenega varstva,
  • dve letnimi izkušnjami pri delu v zavodih za prestajanje kazni zapora ali na zaprtih oddelkih zdravstvenih in socialnih zavodov,
  • izkušnjami pri izvajanju strokovnih nadzorov,
  • znanjem slovenskega in angleškega jezika.


Kandidati naj ponudbi priložijo dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev. Ponudbi naj priložijo tudi izjavo, da niso bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti oziroma pravnomočno obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 3 mesece in da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidati, ki bodo uvrščeni na seznam, bodo morali to izkazati z ustreznima potrdiloma.

7. Merila za uvrstitev na seznam
 
Kot merilo za uvrstitev kandidatov na seznam zdravnikov-ekspertov bodo upoštevane izkušnje pri delu v zavodih za prestajanje kazni zapora ali na zaprtih oddelkih zdravstvenih in socialnih zavodov. Naročnik bo na seznam uvrstil do štiri kandidate, ki so delovali na največ omenjenih področij.

Kandidat mora predložiti ustrezna dokazila, iz katerih bo možno nedvoumno razbrati, s katerim zavodom je sodeloval, in koliko časa je to sodelovanje trajalo.

8. Ostali pogoji: Kandidati, ki bodo uvrščeni na seznam zdravnikov – ekspertov, bodo morali pred začetkom sodelovanja z Varuhom podpisati izjavo, da bodo sodelovali po navodilih Varuha in delovali po predpisih o varovanju osebnih podatkov in zaupnih podatkov, tako kot to velja za zaposlene pri Varuhu.

9. Pisne ponudbe pošljite do 30. maja 2016 na poštni naslov Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana ali v elektronski obliki na naslov: info@varuh-rs.si.

10. Ponudniki bodo o uvrstitvi na seznam obveščeni v 15 dneh po opravljeni izbiri.

11. Podrobnejše informacije o vsebini dela posreduje Ivan Šelih, namestnik varuhinje vsak delovni dan med 10.00 in 11.00 uro (tel. 01 475 50, e-mail: Ivan.Selih@varuh-rs.si).

12. Obvestilo o zbiranju ponudb se objavi na spletnih straneh Varuha.

13. V besedilu so zapisani izrazi v moški slovnični obliki, vendar so uporabljeni kot nevtralni za oba spola.Podpisan dopis (PDF)Številka: 0406-4/2016-1
Datum: 13. 05. 2016

Natisni:

Varuh človekovih pravic RS vabi k oddaji ponudb za opravljanje fizičnega in tehničnega varovanja poslovnih prostorov Varuha človekovih pravic RS. ...

Več

Na podlagi Pravilnika o javnem naročanju (št. 0101-1/2012, z dne 10. 4. 2012 – v nadaljevanju Pravilnik), ki pri Varuhu človekovih pravic opredeljuje...

Več

Na podlagi Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, ki pri Varuhu človekovih pravic (v nadaljevanju: Varuh) opredeljuje...

Več

Varuh človekovih pravic RS objavlja

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

za izvajanje storitev spremljanja medijev in eventualno izvajanja analiz (kliping...

Več
Državni preventivni mehanizem (DPM)

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) objavlja podaljšanje roka za zbiranje ponudb za uvrstitev na seznam zdravnikov – ekspertov, ki bodo Varuhu nudili...

Več
Državni preventivni mehanizem (DPM)

Na podlagi prve alineje prve točke 2. člena Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, ki ga je izdala varuhinja človekovih...

Več

Številka: 0404-1/2016-5   
Datum: 07.03.2016   

Varuh človekovih pravic (v nadaljevanju: Varuh) v skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju...

Več