Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Strokovna služba

V strokovni službi varuha se opravljajo vse strokovne naloge za varuha(-injo) in namestnike varuha(-inje) po posameznih področjih iz pristojnosti Varuha, klasificira pobude, obravnava pobude ter pripravljajo mnenja, predlogi in priporočila, izvajajo preiskovalna dejanja ter izdelujejo poročila Varuha o ugotovitvah v zvezi s pobudami in posredujejo pobudnikom informacije v zvezi z njihovimi pobudami. Strokovna služba Varuha opravlja tudi administrativno - tehnične, informacijske in druge naloge v zvezi s pobudami. Vodi jo direktorica strokovne službe Martina Ocepek.

Gašper Adamič Metlikovič - univ. dipl. pravnik, višji svetnik
Področje dela: enakost pred zakonom in prepoved diskriminacije, varstvo dostojanstva, osebnostnih pravic ter varnosti in zasebnosti, svoboda vesti in verske skupnosti, svoboda izražanja, zbiranje in združevanje ter sodelovanje pri upravljanju javnih zadev, nacionalne in etnične skupnosti, tujci

Nataša Bratož
- univ. dipl. pravnica, svetnica Varuha
Področje dela: omejitev osebne svobode, psihiatrični bolniki, osebe v socialno varstvenih zavodih, pravosodje, civilni postopki in razmerja, postopki pred delovnimi in socialnimi sodišči, upravni sodni postopki, odvetništvo in notariat

Živa Cotič Zidar
, univ. dipl. pravnica, svetnica
Področja dela: varstvo otrokovih pravic, stiki s starši, preživnine, otroški dodatki in upravljanje otrokovega premoženja, rejništvo, skrbništvo, zavodsko varstvo, nasilje nad otroki v družini, nasilje nad otroki izven družin

Zlata Debevec - univ. dipl. pravnica, višja svetnica
Področje dela: upravne zadeve, denacionalizacija, premoženjsko-pravne zadeve, upravni postopki, okolje in prostor, posegi v okolje, urejanje prostora, druge regulirane dejavnosti, komunalno gospodarstvo, komunikacije, energetika, promet, koncesije, licence, stanovanjske zadeve, stanovanjska razmerja, stanovanjsko gospodarstvo

Robert Gačnik
- dipl.  varstvoslovec, specialist kriminalističnega preiskovanja, višji svetnik
Področje dela: državni preventivni mehanizem

Jožica Hanžel
- uni. dipl. geografinja, svetnica
Področje dela: delovno pravne zadeve, delovno razmerje, delavci v državnih organih, brezposelnost, upravne zadeve, denacionalizacija, premoženjsko-pravne zadeve, upravni postopki, okolje in prostor, posegi v okolje, urejanje prostora, druge regulirane dejavnosti, komunalno gospodarstvo, stanovanjske zadeve, stanovanjska razmerja, stanovanjsko gospodarstvo

Lidija Hvastja Rupnik
- univerzitetna diplomirana komunikologinja, višja svetovalka II
Področje dela: zagovorništvo otrok, zagovorniki, sodelovanje z javnostjo, supervizije in intervizije, vloge za postavitev zagovornikov

Jan Irgel
, univ. dipl. pravnik, višji svetovalec III
Področje dela: delovno razmerje, premoženjsko-pravne zadeve, upravni postopki, posegi v okolje, druge regulirane dejavnosti, komunalno gospodarstvo, komunikacije, energetika, promet, koncesije, licence, stanovanjske zadeve, stanovanjska razmerja, stanovanjsko gospodarstvo

Mag. Lea Javornik - univ. dipl. sociologinja, univ. dipl. novinarka, svetnica Varuha
Področje dela: zagovorništvo otrok, zagovorniki, sodelovanje z javnostjo, supervizije in intervizije, vloge za postavitev zagovornikov, druge družbene dejavnosti, šolstvo, šport, kultura, varstvo otrokovih pravic, stiki s starši, preživnine, otroški dodatki in upravljanje otrokovega premoženja, rejništvo, skrbništvo, zavodsko varstvo, otroci s posebnimi potrebami, otroci manjšin in ogroženih skupin, nasilje nad otroki v družini, nasilje nad otroki izven družine

Petra Komel
- univ. dipl. pravnica, višja svetovalka III
Področje dela: pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, socialni prejemki, pomoči in štipendije, revščina - splošno, šolstvo, šport, kultura, družbene dejavnosti, preživnine, otroški dodatki in upravljanje otrokovega, rejništvo, skrbništvo, zavodsko varstvo, otroci s posebnimi potrebami

Mag. Uroš Kovačič
, univ. dipl. pravnik, svetnik
Področje dela: omejitev osebne svobode, priporniki, zaporniki, ilegalni tujci in prosilci za azil, pravosodje, predsodni postopki-tožilstvo, kazenski postopki, postopki o prekrških, odvetništvo in notariat, zasebno varovanje, detektivi in redarji, policijski postopki, zasebno varovanje

Barbara Kranjc
- univ. dipl. pravnica, svetnica
Področje dela: delovno pravne zadeve, delovna razmerja, brezposelnost, upravne zadeve, denacionalizacija, premoženjsko-pravne zadeve, davki, carine, upravni postopki, okolje in prostor, urejanje prostora, druge regulirane dejavnosti, komunalno gospodarstvo, komunikacije, energetika, promet, koncesije, licence

Kaja Kramar, magistrica prava, sodelavka - pripravnica
Področja dela: triaža

Mag. Jure Markič - univ. dipl. pravnik, svetnik Varuha
Področje dela: državni preventivni mehanizem

Lina Maršič, diplomirana pravnica, sodelavka - pripravnica
Področje dela: triaža

Dr. Simona Mlinar - univ. dipl. teologinja, višja svetnica
Področje dela: socialna varnost, zdravstveno zavarovanje, zdravstveno varstvo, socialni prejemki, pomoči in štipendije, socialne storitve, institucionalno varstvo, revščina – splošno, nasilje – povsod, osebne težave, druge družbene dejavnosti, šolstvo, šport, kultura

Dr. Polona Mozetič
- univ. dipl. pravnica, svetnica
Področje dela: enakost pred zakonom in prepoved diskriminacije, varstvo dostojanstva, osebnostnih pravic ter varnosti in zasebnosti, svoboda vesti in verske skupnosti, svoboda izražanja, zbiranje in združevanje ter sodelovanje pri upravljanju javnih zadev, nacionalne in etnične skupnosti, tujci

Martina Ocepek
- univ. dipl. pravnica, svetnica Varuha, direktorica strokovne službe
Področja dela: posegi v okolje, urejanje prostora

Maša Ocepek - diplomirana pravnica, sodelavka - pripravnica
Področje dela: triaža

Ana Polutnik
- univ. dipl. pravnica, svetnica
Področje dela: omejitev osebne svobode, psihiatrični bolniki, osebe v socialno varstvenih zavodih, mladoletniki v mladinskih, vzgojnih in drugih domovih, osebe v forenzični enoti psihiatrije, pravosodje, civilni postopki in razmerja, postopki pred delovnimi in socialnimi sodišči, upravni sodni postopki, policijski postopki, zasebno varovanje, detektivi in redarji, državni preventivni mehanizem

Živan Rejc
- univ. dipl. pravnik, višji svetnik
Področje dela: delovno razmerje, delavci v državnih organih, premoženjsko-pravne zadeve , upravni postopki, posegi v okolje, druge regulirane dejavnosti, komunalno gospodarstvo, komunikacije, energetika, promet, koncesije, licence, stanovanjske zadeve, stanovanjska razmerja, stanovanjsko gospodarstvo

Dr. Ingrid Russi Zagožen
- univ. dipl. psih., višja svetnica  
Področje dela: socialna varnost, invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zdravstveno varstvo, socialni prejemki, pomoči in štipendije, socialne storitve, institucionalno varstvo, revščina – splošno, nasilje – povsod, osebne težave

Andreja Srebotnik
- univ. dipl. pravnica, svetnica Varuha
Področje dela: omejitev osebne svobode, priporniki, zaporniki, ilegalni tujci in prosilci za azil, osebe v forenzični enoti psihiatrije, pravosodje, predsodni postopki-tožilstvo, kazenski postopki, postopki o prekrških, policijski postopki, zasebno varovanje, detektivi in redarji

Neva Šturm
- univ. dipl. pravnica, svetnica Varuha
Področje dela: pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zdravstveno varstvo,  socialni prejemki, pomoči in štipendije, druge družbene dejavnosti, šolstvo, šport, kultura

Jasna Vunduk
- univ. dipl. socialna pedagoginja, višja svetnica
Področje dela: zagovorništvo otrok, zagovorniki, sodelovanje z javnostjo, supervizije in intervizije, vloge za postavitev zagovornikov

Mojca Sirk
- univ. dipl. pravnica, svetnica
Področje dela: enakost pred zakonom in prepoved diskriminacije, varstvo dostojanstva, osebnostnih pravic ter varnosti in zasebnosti, svoboda vesti in verske skupnosti, svoboda izražanja, zbiranje in združevanje ter sodelovanje pri upravljanju javnih zadev, nacionalne in etnične skupnosti, tujci

Eva Stropnik, univ. dipl. pravnica, svetnica
Področje dela: delovnopravne zadeve, brezposelnost, denacionalizacija, premoženjsko-pravne zadeve, davki, carine, upravni postopki in ostale upravne zadeve.

Lan Vošnjak - univ. dipl. pravnik, svetnik Varuha
Področje dela: socialna varnost, pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zdravstveno varstvo, institucionalno varstvo, varstvo otrokovih pravic, stiki s starši, preživnine, otroški dodatki in upravljanje otrokovega premoženja, rejništvo, skrbništvo, zavodsko varstvo, nasilje nad otroki v družini, nasilje nad otroki izven družine

Rozi Žalig
- diplomirana južnoslavistka in diplomirana literarna komparativistka, svetovalka I
Področje dela: enakost pred zakonom in prepoved diskriminacije, varstvo dostojanstva, osebnostnih pravic ter varnosti in zasebnosti, svoboda vesti in verske skupnosti, svoboda izražanja, zbiranje in združevanje ter sodelovanje pri upravljanju javnih zadev, nacionalne in etnične skupnosti, tujci